FACILITATI FISCALE PENTRU ANUL 2021

Iata sinteza principalelor facilitati fiscale pentru 2021:

 1. Plată simplificată

CONDITII:

Orice categorie de contribuabil poate accesa eşalonarea la plată simplificată, pe o perioadă de cel mult 12 luni, pentru obligaţiile fiscale principale şi accesorii datorate după data declarării stării de urgenţă.

Pentru a accesa eşalonarea la plată simplificată, nu este necesar să constituiţi garanţii, ci trebuie doar să îndepliniţi, cumulativ, următoarele condiţii:

 1. să depuneţi o cerere până la data de 31 martie 2021 inclusiv, sub sancţiunea decăderii. La cerere, puteţi anexa graficul de eşalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eşalonare;
 2. să nu înregistraţi obligaţii fiscale restante la data declarării stării de urgenţă, nestinse la data eliberării certificatului de atestare fiscală. în cazul în care, la data stării de urgenţă înregistraţi astfel de obligaţii fiscale restante, acestea trebuie stinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală;
 3. să nu vă aflaţi în procedura falimentului;
 4. să nu vă aflaţi în dizolvare;
 5. să aveţi depuse toate declaraţiile fiscale până la data eliberării certificatului de atestare fiscală;
 6. să nu vi se fi stabilit răspunderea potrivit legislaţiei privind insolvenţa şi/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 25 şi 26 din Codul de procedură fiscală.Prin excepţie, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative şi judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost achitată, condiţia se consideră îndeplinită.

Pe perioada eşalonării la plată puteţi depune doua cereri de modificare a eşalonării la plata – în situaţia în care doriţi includerea în eşalonare a obligaţiilor care constituie condiţie de plata, precum şi doua cereri de menţinere a valabilităţii eşalonării la plată – în cazul în care aţi pierdut valabilitatea eşalonării la plată, ca urmare a neîndeplinirii condiţiilor.

Cererea de eşalonare la plată se soluţionează în termen de cel mult 5 zile de la data depunerii acesteia.

La cerere nu se anexeaza alte documente. în afara propunerii de grafic de eşalonare, si nici nu este necesară constituirea de garanţii.

CONDITII:

Orice categorie de contribuabil poate accesa eşalonarea la plată, pe o perioadă de cel mult 5 ani, respectiv:

 1. pe cel mult 6 luni, în situaţia în care nu deţineţi garanţii;
 2. pe cel mult 12 luni, în situaţia în care vă încadraţi în categoria contribuabililor cu risc fiscal mic2 [1];
 3. pe cel mult 5 ani, în situaţia în care deţineţi garanţii, chiar şi insuficiente.

Odată cu această eşalonare se poate acorda şi amânarea la plată până la finalizarea eşalonării, a dobânzilor şi/sau a penalităţilor de întârziere, în vederea anulării, cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege. Pentru anularea accesoriilor trebuie să vă încadraţi intr-una din următoarele situaţii:

 1. obligaţiile fiscale eşalonate la plată, precum şi cele care fac obiectul amânării la plată, să nu fie mai mari de 5.000 lei în cazul persoanelor fizice şi, respectiv, 20.000 lei în cazul persoanelor juridice;
 2. să constituiţi garanţii, în situaţia în care obligaţiile fiscale eşalonate la plată, precum şi cele care fac obiectul amânării la plată, sunt peste plafoanele menţionate la lit. a);
 3. să vă încadraţi în categoria contribuabililor cu risc fiscal mic, caz în care trebuie să constituiţi garanţii în valoare de minimum 20% din sumele ce pot face obiectul eşalonării la plată şi amânării la plată în vederea anulării.

Pentru a beneficia de eşalonare la plată trebuie să îndepliniţi cumulativ următoarele condiţii:

 1. să vă aflaţi în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilităţi băneşti şi să aveţi capacitate financiară de plată pe perioada de eşalonare la plată. Aceste situaţii se apreciază de organul fiscal competent pe baza programului de restructurare sau de redresare financiară ori a altor informaţii şi/sau documente relevante, prezentate de dumneavoastră sau deţinute de organul fiscal;
 2. să aveţi constituită garanţie;
 3. să nu vă aflaţi în procedura insolvenţei;
 4. să nu vă aflaţi în dizolvare potrivit prevederilor legale în vigoare;
 5. să nu vl se fi stabilit răspunderea potrivit legislaţiei privind insolvenţa şi/sau răspunderea solidară. Prin excepţie, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative şi judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost achitată, condiţia se consideră îndeplinită.

Pe lângă condiţiile mai sus menţionate, trebuie să aveţi depuse toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal. Această condiţie trebuie îndeplinită la data eliberării certificatului de atestare fiscală şi se consideră îndeplinită şi în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declaraţii fiscale, obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal.

în cazul în care îndepliniţi condiţiile necesare şi doriţi să beneficiaţi de eşalonare la plată este necesar să depuneţi cerere de acordare a eşalonării la organul fiscal competent.

Cererea de acordare a eşalonării la plată poate fi descărcată de pe pagina de internet a A.N.A.F., accesând link-ul: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare

CONDITII:

Pentru a beneficia de anularea unor obligaţii bugetare accesorii, aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, trebuie să îndepliniţi cumulativ următoarele condiţii:

 1. toate obligaţiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 inclusiv, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 31 martie 2021 inclusiv;
 2. sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv, toate obligaţiile bugetare principale şi accesorii administrate de organul fiscal central cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 şi data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
 3. să aveţi depuse toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
 4. să depuneţi cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a condiţiilor prevăzute la lit. a) – c), dar nu mai târziu de data de 31 martie 2021 inclusiv, sub sancţiunea decăderii.De asemenea, puteţi beneficia de anularea obligaţiilor accesorii aferente şi următoarelor obligaţiilor bugetare principale:
 5. cele stabilite prin declaraţii rectificative, în condiţiile art. X din O.U.G. nr. 69/2020;
 6. cele cu termene de plată până la data de 31 martie 2020 inclusiv şi stinse până la această dată, în condiţiile art. XI din O.U,G. nr. 69/2020;
 7. cele stabilite prin decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecţii fiscale aflată în derulare la data de 14 mai 2020, în condiţiile art. XII din O.U.G. nr. 69/2020;
 8. cele eşalonate la plată potrivit Codului de procedură fiscală, în condiţiile art. XVI din O.U.G. nr. 69/2020. Pentru amânarea la plată, în vederea protejării la stingere, a obligaţiilor de plată accesorii ce pot face obiectul anulării, puteţi depune notificare la organul fiscal competent prin care vă manifestaţi intenţia de a beneficia de anularea accesoriilor, până la depunerea cererii de anulare.

Notificarea privind intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii şi/sau a cererii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii le puteţi descărca pe pagina de internet a A.N.A.F., accesând pentru notificare – link- ul http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/N_OMFP_2100_2020.pdf şi pentru cerere – link-ul https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/CerereOUG692020.pdf

CONDITII:

Această măsură fiscală poate fi accesată de către debitori, persoane juridice de drept public sau privat şi constă în restructurarea obligaţiilor bugetare restante la data de 31 decembrie 2020, pe o perioada de maxim 7 ani, cu posibilitatea anularii obligaţiilor de plată accesorii. De asemenea, puteţi beneficia de anularea a maxim 50% din obligaţiile bugetare principale dacă achitaţi pana la data depunerii cererii, maxim 15% din obligaţiile bugetare principale datorate.

Pentru a beneficia de restructurarea obligaţiilor bugetare, trebuie să îndepliniţi cumulativ următoarele condiţii:

 • să prezintaţi un plan de restructurare şi un test al creditorului privat prudent, întocmite de un expert independent;
 • să nu îndepliniţi condiţiile pentru a beneficia de eşalonarea la plată reglementată de Codul de procedură fiscală;
 • să nu vă aflaţi în procedura insolvenţei la data emiterii deciziei de aprobare a restructurării obligaţiilor bugetare. în cazul în care vă aflaţi în procedura insolvenţei şi doriţi restructurarea obligaţiilor bugetare puteţi notifica organul fiscal cu privire la intenţia dumneavoastră, cu condiţia ca până la data emiterii deciziei de aprobare a cererii de restructurare să ieşiţi din această procedură;
 • să nu vă aflaţi în dizolvare;
 • să aveţi îndeplinite obligaţiile declarative, potrivit vectorului fiscal, la data eliberării certificatului de atestare fiscală;
 • să îndepliniţi testul creditorului privat prudent.

în situaţia în care intenţionaţi să beneficiaţi de restructurarea obligaţiilor bugetare puteţi depune la organul fiscal o notificare în acest sens, până la data de 31 martie 2021, iar cererea de restructurare a obligaţiilor bugetare o puteti depune până la data de 30 iunie 2021.

Vă asigurăm de întreaga noastră disponibilitate de a vă oferi asistenţă pentru identificarea soluţiilor optime


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *